Untitled Document
1.3 : ข้อมูลเบื้องต้น

       โรงเรียนบ้านโคกสำราญ   ที่ตั้ง  หมู่ที่ 4  ตำบลค่ายบกหวาน  อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  โทรศัพท์  042-407306  e-mail : info@ksrschool.ac.th  มีเนื้อที่   4   ไร่   เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  1  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีพื้นที่เขตบริการ 2 หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่  4 บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 15 บ้านบ้านบุญเพียง