Untitled Document
3.4 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เด็กชายกิตติพัฒน์  พิมสอน เด็กชายชนะ  สีหาราช เด็กชายศรัณย์  อุณาสิงห์
เด็กชายสมประสิทธิ์  เว้นบาป เด็กหญิงกชกร  ตันอินทร์ เด็กหญิงกัลยาณี  จันดามี
เด็กหญิงกัลยรัตน์  เศษท้าว เด็กหญิงวริษฐา  บัวติก เด็กหญิงอรุณรัตน์  ทองแก้ว
   
เด็กหญิงบุษบา  สีหาเสนิด