Untitled Document
3.5 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
     
     
เด็กชายกฤตนัย  เดชไกร เด็กชายชนานันท์   ผาจวง เด็กชายธนา  ธรรมวงค์
     
     
เด็กชายธนวินท์  สุวดิษฐ์ เด็กชายธีรเดช    สิงหะมาตย์ เด็กหญิงกัญญาพัชร  คุธินาคุณ
     
     
เด็กหญิงวิไลภรณ์ อินทสุข เด็กหญิงพรรณทวี  นิยะนุช เด็กชายรัชชานนท์  ธาตุไชย
     
   
     
เด็กหญิงพิมพ์ประภา โคตรชมภู