Untitled Document
3.6 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
     
     
เด็กชายจักรกฤษณ์  วิสาสังข์ เด็กชายเฉลิมนารินทร์  โคตะปัญญา เด็กชายชนาธิป   ดวนขันธ์
     
     
เด็กชายอนุวัตร   ปานวงค์ เด็กชายณัฐพล    สุระคาย เด็กชายธนากร   สาริมาตย์