Untitled Document
3.7 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
     
เด็กชายชนกชนม์ พิมสอน เด็กชายธนกฤต   สุวดิษฐ์ เด็กชายสุกิจ      อินทสุข
     
     
เด็กหณิงนพรัตน์  ศิริแสง เด็กหณิงนุสรา    สีหาราช เด็กหณิงปิยพัชร  ภวภูตานนท์
     
     
เด็กหณิงรัตนาพร หัสสา เด็กชายกิตติศักดิ์ จิตรกลาง เด็กชายพิทักษ์    ปัญญาที