Untitled Document
3.8 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เด็กชายกวินภพ  สีทองหล่อ เด็กชายฮาฟิส    พาพินิจ เด็กหญิงกมลชนก วิสาสังข์
เด็กหญิงมิ่งกมล  ปานวงค์ เด็กหญิงกรรณิกา  นามไธสง เด็กชายสุรเชษฐ์  ศรแผลง
เด็กหญิงอารีสา   ผมไผ เด็กหญิงศิริวิภา  สิงหามาตย์ เด็กชายธีรภัทร   สีป่าหญ้า
 
เด็กชายธีรเดช    บันดิษฐ เด็กชายภูบดินทร์  แสนอุบล