Untitled Document
3.9 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เด็กชายสันติภาพ  พรมดวงสี เด็กชายนพชัย  รามประพฤติ เด็กชายอรุณแสง  รามประพฤติ
เด็กชายชินณพัฒน์  สิงห์คาล เด็กหญิงพรจิตร  สีทองหล่อ เด็กชายนิธิศภูมิ  ทองเกื้อ
เด็กชายอาชวิน  สิมสวัสดิ์ เด็กชายศุภชัย  พิมสอน เด็กชายปิยะพงษ์  จิตรกลาง
เด็กหญิงณัฐณิชา ธรรมธาตุ เด็กชายณัติฐพงษ์  แพงดวง เด็กชายปรีดา  ผิวเหลือง