Untitled Document
3.1 : ชั้นอนุบาลปีที่ 1
 
เด็กชายภัทรเดช  คำแพงศรี เด็กหญิงชญาดา  ปาระพงษ์ เด็กหญิงญาดา  ทองเจริญ
   
เด็กหญิงภัทรราวดี  นิยะนุช เด็กหญิงณิรินดา สมตา