Untitled Document
3.2 : ชั้นอนุบาลปีที่ 2
เด็กชายก้องภพ   แซ่ตัง เด็กชายเตชิน  บุตรดีวงค์ เด็กชายเตโช  บุตรดีวงค์
เด็กชายรณกร  ภู่หลง เด็กชายวรินทร  พันธ์ศรี เด็กชายวราวุฒิ  พิมมาตย์
เด็กหญิงชัชชญา  สิงหา เด็กหญิงธิดารัตน์   เศษท้าว เด็กหญิงวรกานต์   โยทาธร
   
เด็กชายกฤษณพล  อุบลบาล เด็กหญิงวรัญญา กะมุตะเสน