Untitled Document
1.4 : ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

                                  สัญลักษณ์            เป็นรูปแสงเทียนเปล่งรัศมี 9 แฉก ภายในเป็นต้นไม้ประจาโรงเรียน รอบอักษร คสร มีแถบสีเขียว ประกอบชื่อ                                                        โรงเรียนบ้านโคกสาราญ และปรัชญาโรงเรียน วิชฺชา จรณสมฺปนฺโน ฐานล่างเป็นรูปรวงข้าว
                              ปรัชญาโรงเรียน    วิชฺชา จรณ สมฺปนฺโน “เป็นผู้ที่มีความรู้ดีและความประพฤติดี”
                              คำขวัญ                ความรู้ดี มีวินัย ใฝุคุณธรรม นาชุมชน
                              อักษรย่อโรงเรียน   ค.ส.ร.
                              สีประจำโรงเรียน    ขาว – เขียว หมายถึงความบริสุทธิ์ ความยุติธรรม ปลอดสิ่งเสพติด – ความสดชื่น ร่มเย็น
                              ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นกระบก
                              เอกลักษณ์โรงเรียน มารยาทดีมีจิตสาธารณะ
                              อัตลักษณ์โรงเรียน ยิ้ม ไหว้ ทักทายกัน
                              ค่านิยมของโรงเรียน ร่วมคิด ร่วมทา นาสู่ความสาเร็จ
                              วัฒนธรรมของโรงเรียน รู้รักสามัคคี มีจิตอาสา ผูกพันร่วมกันทางานอย่างมีความสุข
                              สมรรถนะหลักของโรงเรียน 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) การบริการที่ดี 3) การพัฒนาตนเอง 4) การทางานเป็นทีม