Untitled Document
1.2 : ประวัติโรงเรียน

       โรงเรียนบ้านโคกสาราญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตาบลค่ายบกหวาน อาเภอเมือง จังหวัดหนองคายรหัสไปรษณีย์ 43100 โทรศัพท์ 042-407306 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

       จัดตั้งและเปิดทาการสอนเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 โดยนายสุนทร ภิรมย์ไกรภักดีผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกสาราญ พร้อมด้วยราษฎรในหมู่บ้านจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวมุงแฝกหลังเล็กๆ ขึ้น แล้วขออนุญาตไปยังอาเภอเมืองหนองคาย โดยนายตรี ภวภูตานนนท์ นายอาเภอเมืองหนองคาย พิจารณาเห็นสมควรอนุญาตให้แยกจากโรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ และแต่งตั้งให้นายสาลี มูลศาสตร์ เป็นครูใหญ่คนแรก และนายพิมพ์นันทะโพธิ์เดช เป็นครูผู้สอนคนแรก โดยมีนักเรียนชาย 43 คน นักเรียนหญิง 28 คน รวมมีนักเรียนทั้งหมด 71 คน รวมเวลาการก่อตั้งของโรงเรียนนับรวมถึงปีการศึกษา 2566 เป็นเวลา 55 ปี

       ในพื้นที่เขตบริการประกอบด้วย 2 หมู่บ้าน ในเขตตาบลค่ายบกหวาน อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้แก่ บ้านโคกสาราญ หมู่ 4 และบ้านบุญเพียง หมู่ 15 ภาพรวมชุมชนในพื้นที่การบริหารมีสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการด้านต่าง ๆ ดังนี้ จานวนประชากรมีประมาณ 1,150 คน ประชาชนร้อยละ100 นับถือศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป สภาพเศรษฐกิจส่วนใหญ่ค่อนข้างยากจนรายได้เฉลี่ยต่อ 1 คน ต่ากว่า 40,000 บาทต่อปี การมีส่วนร่วมของชุมชนมีความสัมพันธ์กับสถานศึกษาค่อนข้างดี แต่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอยู่ในระดับปานกลาง สภาพชุมชนไม่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดหลังจากการประกาศสงครามกับยาเสพติดของรัฐบาล โรงเรียนบ้านโคกสาราญ อยู่ในเขตบริการขององค์กรส่วนตาบลค่ายบกหวาน มีพื้นที่ทั้งหมด 4 ไร่


       ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโคกสาราญเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการสอน 2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา