Untitled Document
1.6 : วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

       โรงเรียนบ้านโคกสาราญเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา อยู่อย่างพอเพียง บนพื้นฐานความเป็นไทย

พันธกิจ
       1. พัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
       2. พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
       3. ส่งเสริมและปลูกสร้างจิตสานึกให้นักเรียน เป็นคนดี มีคุณธรรม ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย
       4. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
       5. พัฒนาระบบการบริหารด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ศาสตร์พระราชา และมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็ง

 

เป้าหมายภาพรวมตามภารกิจหลัก

       1. โรงเรียนมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้
       2. นักเรียนทุกคนรู้จักคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น และผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
       3. นักเรียนทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรม รู้จักใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย
       4. ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
       5. มีระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ศาสตร์พระราชา และมีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็ง

กลยุทธ์
       1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
       2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
       3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง
       4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
       5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา